Pionieren met zingevingsvraagstukken

Pionieren met zingevingsvraagstukken
Collecte zondag 31 maart
Missionair werk

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Uw gift is welkom, zodat de komende jaren nog meer nieuwe initiatieven van start kunnen gaan om als kerk weer zichtbaar aanwezig te zijn in Nederland.
terug