Taakgroep Gemeentezorg Taakgroep Gemeentezorg
De taakgroep Gemeentezorg vergadert vijf maal per seizoen. De taakgroep coördineert en bespreekt pastorale zaken. Uitwisseling van wat er in de afzonderlijke wijken gebeurt, is een belangrijke taak. Daarnaast bezint zij zich op de inhoud van het pastoraat.

Om ouderlingen toe te rusten voor hun taak, wordt ernaar gestreefd hen aan het begin van het seizoen ter toerusting op hun taak een (mini)training aan te bieden.

Het begeleiden van wijkouderlingen is een onderdeel van de taak van de coördinator Pastoraat. Indien wijkdiakenen de vacature van een wijkouderling (deels) invullen, kan door hen ook een beroep worden gedaan op de coördinator Pastoraat. De coördinator ondersteunt vooral bij praktische zaken, de predikant zal de wijkouderling bijstaan bij pastorale zaken.
 
Contact met de predikant Contact met de predikant
Het contact met de predikant is belangrijk. Hij/zij kan in de regel niet alle wijkteamvergaderingen bijwonen en daarom moet bij ziekte of andere bijzonderheden in de wijk bericht aan de predikant gedaan worden. Dit is de taak van de ouderling. Ook andersom doet de predikant bericht aan de ouderling als hij/zij op de hoogte is van een pastorale bijzonderheid. De ouderling doet bericht aan de contactpersoon. Voor diaconale zaken waarbij de predikant betrokken is (c.q. moet worden) gaat het contact via de diaken. 

Naast de predikant , die veelal de pastoraal inhoudelijke begeleiding voor haar rekening neemt, is de coördinator Pastoraat er voor om praktische zaken op zich te nemen. De achtergrond van deze ontwikkeling is gelegen in de deeltijdbetrekking van onze predikant. Bij afwezigheid van de predikant, is de coördinator Pastoraat het aanspreekpunt voor de wijkteams.
 
Het werk van de wijkteams Het werk van de wijkteams
Het wijkteam staat de ouderling en/of de diaken bij in het pastoraat en diaconaat. Het wijkteam bestaat uit tenminste een ouderling, een diaken en zo mogelijk een gemeentelid dat het wijkteam ondersteunt. Verder zijn er meerdere wijkcontactpersonen.

Op de pagina 'organisatiestructuur' vind je de actuele samenstelling van de wijkteams.

Wijkbrief
Via een wijkbrief wordt de wijk geïnformeerd over allerlei bijzonderheden in de wijk (veranderingen in het wijkteam, wijkavonden, etc.)

Pastoraat
De ouderling organiseert het pastoraat en ziet toe op de adressen in de wijk. Ouderling en wijkcontactpersonen krijgen eigen adressen toegewezen.

Diaconaal werk
De diakenen bezoeken de vergaderingen van het wijkteam waarvan zij deel uitmaken en fungeren als contactpersoon van die wijken als het gaat om diaconale zaken. Zij stimuleren en informeren de wijkteamleden ten aanzien van diaconale kwesties. Zij bezoeken gemeenteleden alleen in het kader van diaconale zaken.

Klik op lees meer voor een beschrijving van de werkwijze van het wijkteam.

Een aftredende ouderling of diaken draagt zijn/haar wijk over aan de aantredende.
lees meer ยป