Lidmaatschap kerkenraad Lidmaatschap kerkenraad
Ambtsdragers worden benoemd voor 4 jaar en kunnen daarna worden herbevestigd voor een per situatie vast te stellen termijn van ten minste twee jaar en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn. 

Ambtsdragers zijn na hun bevestiging lid van kerkenraad. De kerkenraad vergadert ten minste 8x keer per jaar om beleids- en beheerszaken te bespreken, of andere zaken waarbij ieders stem moet worden gehoord.


Grote en kleine kerkenraad
Er is een grote en een kleine kerkenraad. Bij de grote kerkenraad is aanwezigheid van alle ambtsdragers gewenst is. Bij de kleine kerkenraad zijn alle ambtsdragers welkom die willen komen. Zij hebben volledig spreek- en stemrecht. De vergaderstukken worden zoveel mogelijk per mail in de week voorafgaande aan de vergadering aangeboden.
  • Bij verhindering wordt altijd bericht aan de scriba gedaan.
  • Er zijn jaarlijks (d.w.z. in de periode augustus t/m juli) minimaal 8 vergaderingen van de kerkenraad. Minimaal 2 vergaderingen per jaar zijn voltallig (grote KR= GKR), de overige vinden plaats in klein comité (kleine KR= KKR).
  • De vergaderingen van de KR worden voorbereid door de agendacommissie. Deze bestaat uit de voorzitter (thans Willemijntje Klein) en de scriba (thans Jannet Pausma)
  • Ieder van de leden van de KKR zorgt bij afwezigheid zo nodig zelf voor een vervanger.
  • Bij langdurige afwezigheid van een van de leden van de KKR wordt een vaste vervanger gezocht voor de duur van de langdurige afwezigheid.
  • Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, moeten ter vergadering van de KKR minimaal 5 leden aanwezig zijn.
    Op alle vergaderingen van de KKR zijn alle leden van de GKR welkom. Zij hebben ook gewoon stemrecht.

Na aftreden blijven rechten en plichten tijdelijk actief
Ambtsdragers treden in principe na 4 (of bij hervestiging) na 8 jaar af. De kerkorde (ordinantie 3, artikel 7) geeft de mogelijkheid dat aftredende ambtsdragers zes maanden na de datum waarop hun ambtstermijn is verstreken, als ambtsdrager actief blijven, met al hun rechten en plichten. Dit artikel is bedoeld om de tussenliggende periode tussen aftreden en bevestiging van nieuwe ambtsdragers te overbruggen. De ambtsdrager treedt dus pas af nadat maximaal 4,5 (of 8,5) jaar van zijn/haar ambtstermijn is verstreken.

Inwerken nieuwe ambtsdragers
Wanneer het gewenst is dat de nieuw benoemde ambtsdragers door hun voorgangers worden begeleid, kan de kerkenraad de periode verlengen met een half jaar. Het is dus geen automatisme, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het inwerken van een (ervaren) ambtsdrager niet nodig is, of de oude ambtsdrager wil, om welke reden dan ook, geen verlenging. Bij verlenging blijft de oude ambtsdrager lid van de kerkenraad, maar zijn aanwezigheid bij vergaderingen/vertegenwoordigingen wordt niet meer verlangd. Daarnaast zal hij/zij niet meer worden ingeroosterd als dienstdoend ambtsdrager in de Eredienst. Bij de bevestiging van de nieuwe ambtsdrager zal afscheid worden genomen van de oude ambtsdrager. De gemeente zal hierover worden ingelicht.

Voorstellen aan kerkenraad
Kerkenraadsleden kunnen individueel of als college of taakgroep voorstellen indienen bij de kerkenraad. Om tot ordelijke bespreking en besluitvorming te komen, moeten voorstellen worden ingediend aan de hand van een speciaal formulier.
terug