Het werk van de wijkteams Het werk van de wijkteams
Hoe wordt er gewerkt in het wijkteam?
 1. De adressen worden door de leden van het wijkteam (ouderling en wijkcontactpersonen) verdeeld, waarbij iedereen ongeveer 10 adressen heeft.
 2. Hij/zij behartigt het contact zowel bij bijzondere gelegenheden (geboorte, jubileum, etc) als bij gewone zaken (uitnodigingen wijkavond, etc.)
 3. Hij/zij bezoekt als enige van het team dit adres (onderhoudt het contact pastoraal of diaconaal), zodat er geen dubbele bezoeken plaatsvinden, tenzij bij overlijden en huwelijk, of andere specifieke gevallen. Dan is het goed om te bekijken of er bezoek gewenst is van een ouderling of een diaken.
 4. Bij pastorale problemen of ziekte op het toegewezen adres kan de ouderling of de predikant worden ingeschakeld. Het contact met de predikant loopt in principe via de ouderling. De predikant informeert de ouderling bij ziekte of ziekenhuisopname en andersom! Zo houdt de ouderling overzicht over het pastoraat in de wijk. Als ondersteuning van ouderlingen en predikant kennen wij een ouderling met de bijzondere taak ‘coördinatie Pastoraat’. Deze vervangt de predikant bij afwezigheid en is het centrale adres voor ouderlingen en diakenen voor met name de organisatorische kant van het Pastoraat.
 5. Bij zaken en problemen van diaconale aard wordt de desbetreffende diaken ingeschakeld.
 6. De contactpersonen die gemeenteleden bezoeken, beloven -net als de ouderling en diaken al gedaan hebben - geheimhouding over wat hen vertrouwelijk ter ore komt.
 7. Bij het vervullen van een vacature voor contactpersoon, wordt een naam eerst voorgelegd aan de agendacommissie van de kerkenraad; dit om dubbel vragen te voorkomen. Daarna wordt hij/zij gevraagd en tenslotte voorgedragen ter benoeming aan de kerkenraad.
 8. Contactpersonen worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Het is mogelijk de periode te verlengen.
 9. Er is ook een wijk speciaal voor jongeren tussen 18 en 30 jaar. In dit wijkteam hebben zitting: de jeugdouderling, de jeugddiaken en jeugdcontactpersonen.
 10. Er is een ouderenbezoekgroep voor ouderen die behoefte hebben om met een zekere regelmaat pastoraal bezoek te ontvangen. Ouderen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen via het wijkteam bij de predikant worden aangemeld. De voorzitter van de ouderenbezoekgroep coördineert de bezoeken.

Werkzaamheden in de wijk

Informeren van de wijk/rondbrengen informatie
 • nieuw jaarboekje en periodiek ledenlijst kerk
 • wijkbrieven
 • evt. uitnodigingen wijkavond, avond voor nieuw-ingekomenen etc.
 • evt. actie Kerkbalans (als regel eens in de drie jaar)
 • evt. uitnodigingen reisje ouderen e.d.
Attenties
 • aan ouderen vanaf  75 jaar t.g.v. hun verjaardag (bloemen of iets te snoepen)
 • bij huwelijk en jubileum (b.v. bloemen)
 • bij geboorte
 • bij ziekte (mensen krijgen dan vaak ook de bloemen uit de kerkdienst)
 • Richtbedragen:
  Verjaardagen vanaf 80 jaar: max. € 5,00
  Geboorte: max. € 7,50
  Huwelijksjubileum*: max. € 10,00
  Ziekte: max. € 7,00


  *= 12,5 jaar, 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 55 jaar, 60 jaar en 65 jaar

  De diaconie vergoedt de kosten, declareren kan op de wijkteamvergadering.
Wijkbijeenkomsten
Het staat wijkteams vrij om wijkbijeenkomsten te organiseren, op diverse manieren:
 • met de eigen wijk in de huiskamer
 • in Samen-op-Weg-verband
 • in 'De Spreng' op een avond of na de zondagse kerkdienst. (Indien gebruik gemaakt wordt van 'De Spreng': graag in vroeg stadium informeren naar de mogelijkheden bij de koster. Bij voorkeur contact zoeken met een naburige wijk om dit gezamenlijk te doen.)
Sommige wijken kiezen bij zo’n gelegenheid voor gezelligheid, andere wijken willen liever een inhoudelijke onderwerp behandelen. Het streven van de kerkenraad is om jaarlijks in elke wijk een onderwerp voor te bereiden. 
terug