Algemeen Algemeen
Ouderlingen en diakenen doen beurtelings dienst op zondag en tijdens de (bijzondere) diensten op andere tijdstippen. 
  • Als eerste ouderling van dienst ben je verantwoordelijk voor en zie je toe op de goede gang van zaken tijdens de kerkdienst.
  • De diakenen van dienst verzorgen alles rondom de collecte.
Een uitgebreide beschrijving van de taken per dienst vind je op de informatiepagina's van de verschillende diensten.

Gastheer of -vrouw
Welke taak je ook hebt, bij elke dienst ben je gastheer en gastvrouw namens de gemeente. Dit is vooral van belang bij gastpredikanten, doopdiensten (doopouders verwelkomen) en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wanneer de overledenen worden herdacht (de uitgenodigde familie ontvangen, etcetera).

Welkom in de kerk
Bij elke (zondags)dienst heet een gemeentelid de kerkgangers welkom in het voorportaal van de kerk. Op zondagochtend vanaf ca. 09.40 uur. Sinds 2018 is er een groep vrijwilligers die dit per toerbeurt doen.

Voorbereiding op de dienst
Zorg er met elkaar voor dat er in de consistorie een sfeer van voorbereiding op de eredienst heerst en dat er niet op het laatste moment nog van alles moet worden geregeld. 

Na de dienst
Rond je taak netjes af en als er na afloop van de dienst koffiedrinken is in 'de Spreng', wordt je daar als dienstdoende ambtsdrager ook verwacht.

Bloemen uit de kerkKoffiedrinken na de dienst
Elke zondag is er 'koffiedrinken na de dienst'. Bij bijzondere diensten, zoals doop, belijdenis, bevestiging van ambtsdragers, laatste zondag van het kerkelijk jaar, wordt er ook koffie gedronken na afloop van de dienst.
 
Wanneer heb ik dienst?
De coördinator pastoraat maakt voor de ouderlingen een rooster. De penningmeester van het college van diakenen doet dat voor voor de diakenen. Geef ruim van te voren door wanneer je geen dienst kunt doen.

Als je op het rooster staat als 2e ouderling, vertegenwoordig je onze kerk in de gezamenlijke kerkdient in een van de andere kerkgebouwen. Bij toerbeurt doen de ouderlingen een enkele keer dienst op ONO voor de zondagse eredienst (aanvang 10.30 uur). De diakenen doen bij toerbeurt dienst in het psychiatrisch ziekenhuis te Wolfheze.
terug