Diensten met een bijzonder karakter Diensten met een bijzonder karakter
Naast de 'gewone' zondagse eredienst zijn er door het jaar heen ook diensten met een bijzonder (liturgisch) karakter.
 • Heilig Avondmaal
 • Doopdienst
 • Huwelijksdienst
 • Rouwdienst
 • Diensten Stille week
 • Dankdag en biddag
 • Vesper, meditatief moment

 
lees meer »
 
Viering Heilig Avondmaal (H.A.) Viering Heilig Avondmaal (H.A.)
Bij de viering van het Heilig Avondmaal is er een dienstrooster. Een diaken is belast met de inroostering en organisatie van het Heilig Avondmaal. Alle ambtsdragers die dienst doen, worden ’s zondags een uur eerder verwacht om alles klaar te zetten. Ambtsdragers die hiervoor ingeroosterd zijn, ontvangen hierover vooraf een brief met uitnodiging en aanwijzingen.

Klik op 'lees meer' voor een meer gedetailleerde beschrijving. 
lees meer »
 
Doopdienst Doopdienst
Bij een doopdienst overhandigt de dienstdoende ouderling de doopkaars en de doopkaart aan de ouders (met een korte toespraak).
 • Geef de ouders (of broertjes of zusjes) de gelegenheid de doopkaars aan te steken en op de liturgische tafel te zetten.
 • Overleg vooraf met de predikant over deze procedure.
 
Huwelijksdienst Huwelijksdienst
Bij een huwelijksdienst hebben bij voorkeur de wijkouderling of de jeugdouderling én de wijkdiaken dienst. Bij verhindering verzorgt hij/zij de vervanging. 
 • Een huwelijksdienst verloopt net zo als een normale eredienst. Alleen de wijze van de kerk binnenkomen is anders: door de hoofdingang en dan door het middenpad naar voren.
 • Ambtsdragers zijn ongeveer 15 minuten voor de dienst aanwezig, om het bruidspaar te verwelkomen.
Taken ouderling
 • consistoriegebed, handdruk predikant of voorganger, etc. Het is regel dat na de dienst niet meer wordt afgesloten, vanwege de drukte en de felicitaties. Houd daar in het consistoriegebed al rekening mee.
 • Spreek in overleg met de predikant of voorganger af wie de huwelijksbijbel aanbiedt.
Taken diaken
 • Bij het binnenkomen en plaatsnemen legt de diaken het bruidsboeket van de bruid op de liturgietafel. Na de dienst geeft de diuaken het boeket weer aan de bruid terug.
 • collecteren na de voorbeden, zo mogelijk het bruidspaar eerst.
 
Rouwdienst Rouwdienst
Bij een rouwdienst wordt de predikant of voorganger begeleid door een ouderling. Maar het is ook denkbaar dat deze taak vervuld wordt door degene uit het wijkteam die de betreffende persoon altijd opzocht: diaken of contactpersoon. Een rouwdienst lijkt op een gewone eredienst, maar familieleden kunnen een rol hebben. Bijvoorbeeld bij het aansteken van de kaarsen, uitspreken van gebeden, een 'in memoriam' of lezen van een bijbelgedeelte. Voor en na de dienst heeft de begrafenisondernemer de leiding.

Verloop van de dienst
 • van tevoren bijeenkomen met de predikant of voorganger in de kerkenraadkamer, eventueel een gebed uitspreken.
 • voor de dienst en aan het einde (meestal op de begraafplaats): hand geven
 • samen optrekken bij begrafenis of crematie
 • na afloop wordt er meestal gezamenlijk een kopje koffie gedronken
 
Diensten in de Stille Week Diensten in de Stille Week
In de week voor Pasen (Stille week) vieren we traditiegetrouw drie diensten op Witte Donderdag (verraad van Judas), Goede Vrijdag (kruisiging en sterven van Jezus) en Stille Zaterdag (Paaswake, binnendragen nieuwe Paaskaars). Alledrie de diensten hebben eigen karakter en bereiden ons voor op Pasen.
 • Diensten worden voorbreid door de taakgroep Eredienst
 • Doorgaans heeft 1 ouderling dienst en zijn er geen mededelingen voor de dienst
 • Alleen op Witte Donderdag vindt een collecte plaats
 
Biddag en Dankdag voor gewas en arbeid Biddag en Dankdag voor gewas en arbeid
 
Vesper, meditatief moment Vesper, meditatief moment
Bij een (gezongen) Vesper of Meditatief moment komen de dienstdoende ambtsdragers van tevoren samen in de consistorie; in overleg met de predikant wordt dan beoordeeld of er al dan niet een consistoriegebed plaatsvindt. Doorgaans een vesper één ouderling dienst en is er tijdens deze diensten geen collecte. De eventueel te houden collecte bij een vesper vindt plaats aan de uitgang waar een mandje wordt neergezet.